Πωλούμε ενήλικές πέρδικες, αύγα πέρδικων και ανήλικες πέρδικες κατάλληλες για φάρμα, κυνήγι, εκκόλαψη η κατάποση.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενήλικες Πέρδικες

Ανήλικες Πέρδικες

Αύγα Πέρδικων